Základná škola, Školská ulica č. 460/2, 941 48 Podhájska
 
Hlavná stránka
   
Školský poriadok ŠKD Výchovný program ŠKD

Školský poriadok ŠKD

 

1          Všeobecné ustanovenie

 1. Výchovou a vzdelávaním mimo vyučovania v nadväznosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy primárneho vzdelávania umožňujeme individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho vedomostí, záujmov, základov spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt. Podporujeme vytváranie vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu a k aktívnemu tráveniu voľného času. Posilňujeme úctu dieťaťa k rodičom. Učíme ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.
 2. Školský poriadok školského klubu detí predstavuje súhrn pravidiel spolužitia školského kolektívu žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov, ktorých dodržiavanie prispieva k napĺňaniu základného poslania školského klubu detí.
 3. Školský  klub  detí,  ďalej  ŠKD,  podľa  Zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove  a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečuje pre  deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, rozmanité organizované činnosti podľa výchovného programu  školského zariadenia.
 4. Týmto Školským poriadkom školského klubu detí sa ruší Školský poriadok školského klubu detí platného od 3. 9. 2012.

2          Výkon práv a povinností     

2.1       Práva detí

Každé dieťa má právo na:

 1. rovnoprávny prístup k výchove,
 2. výchovu v štátnom jazyku a materinskom jazyk v rozsahu ustanovenom zákonom,
 3. individuálny prístup rešpektujúci schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,
 4. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 5. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou,
 6. výchovu v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 7. organizáciu výchovy primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 8. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 9. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na:

 1. výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu umožňujú.
 2. používať pri výchove špeciálne učebnice a špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky.

2.2       Povinnosti detí

Dieťa je povinné:

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy,
 2. dodržiavať školský poriadok ŠKD,
 3. chrániť pred poškodením majetok školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie,
 4. chrániť pred poškodením učebné pomôcky, ktoré používajú pri výchovnej činnosti ,
 5. pravidelne sa zúčastňovať na výchove,
 6. konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove,
 7. ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
 8. rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

2.3       Pravidlá správania  sa detí

 1. Dieťa sa správa slušne, dbá na pokyny pedagogických zamestnancov, dodržiava školský poriadok školského klubu detí,
 2. správa sa slušne mimo vyučovania,  počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania,
 3. pravidelne a včas chodí do ŠKD podľa rozvrhu ŠKD a zúčastňuje sa na činnostiach, ktoré ŠKD organizuje,
 4. nosí do ŠKD pomôcky a školské potreby podľa pokynov pedagogických zamestnancov,
 5. chráni školské potreby, udržiava v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chráni majetok školy pred poškodením,
 6. je čisto a bez výstredností oblečené a upravené,
 7. pred skončením ŠKD bez dovolenia nevychádza zo školskej budovy,
 8. nezdržiava sa v priestoroch budovy školy v čase mimo jeho záujmovej činnosti a návštevy ŠKD,
 9. nezdržiava sa v priestoroch areálu  školy v čase mimo, záujmovej činnosti a návštevy ŠKD, v odôvodnených prípadoch len v sprievode rodičov a s vedomím riaditeľky školy,
 10. chráni svoje zdravie a zdravie spolužiakov, nevykonáva činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie zdraviu škodlivých látok,
 11. počas výchovnej činnosti  nepoužíva mobilný telefón, použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vychovávateľky,
 12. nenosí do ŠKD predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov  a pedagogických zamestnancov.

2.4       Dochádzka do školského klubu detí

 1. Dieťa je povinné chodiť do ŠKD  pravidelne a včas podľa záznamu o spôsobe dochádzky v zápisnom lístku.
 2. Dieťa je povinné zúčastňovať sa činností, ktoré ŠKD organizuje.
 3. Ak dieťa  má vymeškať účasť v ŠKD pre vopred známu príčinu, musí byť uvoľnenie dieťaťa vopred oznámené žiadosťou v slovníku.  
 4. Žiadosť o uvoľnenie dieťaťa je:

a) písomná,  obsahujúca termín uvoľnenia, dôvod a podpis rodiča alebo zákonného zástupcu,

b) ústna,  pri odchode žiaka z ŠKD  počas dňa, kedy žiaka osobne ospravedlní rodič alebo zákonný zástupca.

 1. Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.
 2. Ak sa žiak nemohol zúčastniť výchovného procesu, zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole, najneskoršie do 24 hodín.

3          Výkon práv a povinností zákonných zástupcov v školskom klube detí

3.1       Práva zákonných zástupcov detí

 1. Vybrať pre svoje dieťa školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti.
 2. Žiadať, aby sa v rámci výchovy v ŠKD poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.
 3. Oboznámiť sa s výchovným programom  ŠKD a školským poriadkom ŠKD.
 4. Byť informovaný o výchovných  výsledkoch svojho dieťaťa.
 5. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove svojho dieťaťa.
 6. Zúčastňovať sa priebehu výchovy po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.
 7. Vyjadrovať sa k výchovnému  programu ŠKD prostredníctvom Rady školy a rodičovského združenia..

3.2       Povinnosti zákonných zástupcov detí

 1. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom ŠKD.
 2. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
 3. Informovať ŠKD o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.
 4. Nahradiť škodu, ktorú dieťa úmyselne zavinilo.
 5. Oznámiť vychovávateľke v ŠKD osobne alebo telefonicky bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

4          Prevádzka a vnútorný režim ŠKD

 1. ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja  a štátnych sviatkov, denne do 15:40 hod.
 2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou tohto školského poriadku.
 3. Budova školy je počas prevádzky  uzamknutá, otvára ju iba pedagogický a prevádzkový personál.

5           Riadenie a organizácia ŠKD

 1. Školský klub detí riadi riaditeľka školy.
 2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka, ktorá je zároveň členkou pedagogickej  rady školy.
 3. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú dochádzku.
 4. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 trvalo dochádzajúcich žiakov na celý čas pobytu v ŠKD.

5.1       Zaraďovanie detí

 1. Deti  sa  do ŠKD  zaraďujú vždy na jeden školský rok, najneskôr do 30. júna príslušného roku.
 2. Zapisujú sa vždy do 15. septembra príslušného školského roku, predbežne pri zápise do 1.ročníka,  na základe písomnej prihlášky  podanej zákonným zástupcom.
 3. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy vydaním rozhodnutia.

5.2       Dochádzka detí

 1. Deti  odovzdáva vychovávateľke učiteľka vyučujúca poslednú hodinu v triede.
 2. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku.
 3. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne. 
 4. Žiaka možno v priebehu školského roka odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.

5.3       Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD

 1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 1,65 € mesačne na jedného žiaka.
 2. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom (VZN Obce Podhájska č.1/2013).
 3. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD uhrádza zákonný zástupca.
 4. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
 5. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 6. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 7. Zriaďovateľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 3, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
 8. Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne :

 

 1. Vychovávateľka vydá rodičovi doklad o prevzatí finančnej úhrady – príjmový doklad.
 2. Vychovávateľka prijaté finančné prostriedky odovzdá do 15. dňa v mesiaci do pokladne  obce.
 3. Zoznam žiakov v ŠKD za príslušný mesiac, kópie príjmových dokladov a potvrdenie o úhrade, archivuje  riaditeľka školy.
 1. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt žiaka v ŠKD  a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a zriaďovateľ ŠKD o vyradení žiaka  z klubu.

5.4       Výchovno-vzdelávacia činnosť

 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť odpočinkovo-relaxačného, rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie.
 2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje v záujmových útvaroch, pričom sa umožňuje žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.
 3. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.
 4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú úlohy, opakujú učivo, nevyrušujú ostatných.
 5. Na popoludňajšie záujmové útvary, ktoré nenasledujú  bezprostredne po vyučovaní  si vedúci útvaru vyzdvihne deti v ŠKD.
 6. Po skončení záujmového útvaru deti v sprievode vyučujúceho odchádzajú do ŠKD.

5.5       Časový harmonogram dňa v ŠKD

 

12:15  -  12:45 

Hygiena, obed

12:45  -  13:45

Odpočinkovo- relaxačná činnosť

13:45  -   15:00

Rekreačná činnosť

15:00  -  15:40

 

Príprava na vyučovanie

 

5.6       Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD

 

Pondelok  

spoločensko- vedná

Utorok        

pracovno- technická                   

Streda         

telovýchovná, zdravotná a športová       

Štvrtok         

prírodo- environmentálna

Piatok         

esteticko- výchovná

 

6          Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov a ich ochrana pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Škola v záujme zaistenia bezpečnosti  a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní detí:

a) prihliada na základné fyziologické potreby detí,

b) vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologickým javom,

c) zaisťuje bezpečnosť a ochranu zdravia detí,

d) poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,

e) vedie evidenciu školských úrazov detí a žiakov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou; pri vzniku školského úrazu vyhotovuje záznam o školskom úraze (Metodické usmernenie č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.)

f) poveruje  zamestnancov sledovaním faktorov zabezpečujúcich  bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove detí.

6.1       Pedagogický dozor nad žiakmi

 1. Pedagogický dozor nad deťmi plní funkciu bezpečnostnú a preventívnu a umožňuje pedagogickej zamestnankyni školského zariadenia priamy kontakt so žiakmi a tým aj aktívne, výchovné pôsobenie na žiakov .
 2. Pri pedagogickom dozore sa sleduje a kontroluje činnosť deti, vychovávateľka je  oprávnená dávať im primerané príkazy a poučenia.

6.2       Starostlivosť o ochranu zdravia žiakov, bezpečnosť pri vyučovaní a školských akciách

 1. Všetky deti sú vychovávateľkou oboznámené so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v ŠKD na začiatku školského roka. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
 2. Každé dieťa je povinné dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia vychovávateľky na predchádzanie úrazom.
 3. Dieťa  musí byť na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečené a upravené vhodne a čisto.
 4. Dieťa dôsledne dodržiava hygienické zásady najmä tým, že si umyje ruky po použití WC i pred každým jedlom.
 5. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý zamestnanec školy.
 6. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.
 7. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činností, určí riaditeľka školy vyšší počet pedagogických zamestnancov alebo nižší počet žiakov.
 8. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
 9. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 10. Dieťa musí mať v ŠKD  hygienické vrecúško a prezuvky.
 11. Odporúčame mať svoje osobné veci označené.
 12. Straty osobných vecí žiaka z uzavretých priestorov v ŠKD vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
 13. Ak zistí vychovávateľka u žiaka nevoľnosť, teplotu, bezodkladne to oznámi rodičom postupom uvedeným v prevádzkovom poriadku.
 14. Zákonný zástupca je povinný dbať o čistotu tela, vlasov a odevu svojho dieťaťa. V prípade nedodržania hygienických zásad je povinný urobiť okamžitú nápravu.
 15. Žiaci sú poučení o správaní sa na autobusovej zastávke pred školou po skončení vyučovania a ŠKD.

7          Vymedzenie opatrení  proti šíreniu legálnych (alkohol a tabak) a nelegálnych drog

 1. Do školského zariadenia je prísne zakázané nosiť a používať legálne (alkohol a tabak) a nelegálne drogy.
 2. V prípade podozrenia zo strany školy, že sa u dieťaťa jedná o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou (neprináleží zamestnancovi školy zisťovať o akú príčinu otravy ide), zabezpečí vedenie školy pre postihnutého prvú pomoc a neodkladnú zdravotnú starostlivosť, o čom okamžite informuje zákonného zástupcu žiaka. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotnícki pracovníci.
 3. V prípadoch neprimeraného, či neovládateľného agresívneho správania sa žiaka poskytne zamestnancom školy asistenciu polícia.

8          Záverečné ustanovenie:

Tento poriadok je otvoreným dokumentom a je ho možné s vedomím pedagogickej rady a rady rodičov prispôsobovať reálnym podmienkam.

 

V Podhájskej  30.8. 2013  

                                                                                                                                       

                                                                                              PaedDr. Ľubica Steinerová,

                                                                                                riaditeľka ZŠ Podhájska