Základná škola, Školská ulica č. 460/2, 941 48 Podhájska
 
Hlavná stránka
   
Školský vzdelávací program ??? Školský poriadok školy Systém hodnotenia žiakov Školský štandard finančnej gramotnosti Smernica 1/2013 o bezpečnosti Smernica 2/2013 o šikanovaní ZÁPIS DETÍ - informácie pre rodičov

Školský vzdelávací program

Vízia školy:

Vzdelanie je ako slnko.

Ale nestačí, aby osvetlilo iba náš rozum.

Musí zohriať aj naše srdce.

Motto:

Sila pravdy vyzbrojená svetlom

poznania je nepremožiteľná.

                                 Jan Amos Komenský

 

Názov ŠkVP:                      UČÍME PRE ŽIVOT

Stupeň vzdelania :             ISCED 1

Dĺžka štúdia :                    štyri roky

Vyučovací jazyk :               slovenský

Študijná forma :                denná

Druh školy :                      štátna

Typ školy:                         neplnoorganizovaná

 

Predkladateľ

Názov školy :                              Základná škola   

Adresa :                                     Školská 460/2, 941 48 Podhájska                                      

IČO :                                          00309192

Riaditeľka školy :                         PaedDr. Ľubica Steinerová               

Koordinátor pre tvorbu ŠVP:          Mgr. Jana Pálinkášová

Ďalšie kontakty :                         tel.: 035-658 6232,  www.zspodhajska.edupage.sk

          zakladnaskola@obecpodhajska.sk                             

 

Zriaďovateľ

Názov :                                       Obec Podhájska

Adresa:                                       Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska  

IČO:                                            00309192

Štatutárny orgán:                         Ing. Vladimír Bakoš, starosta obce

Kontakty:                                     tel.:035-6586106, www.obecpodhajska.sk

                                                   obecnyurad@obecpodhajska.sk

 

Platnosť ŠkVP od :                         09.09.2013

           

                                                                                             

1        Všeobecná charakteristika školy

1.1      Veľkosť školy

Základná škola v Podhájskej je neplnoorganizovaná škola. Poskytuje primárne vzdelávanie pre žiakov 1.stupňa ZŠ.   Žiaci sa vyučujú v dvoch triedach: I. trieda: spojený je 1. a 4.ročník, II.trieda: spojený je 2. a 3. ročník. Obe triedy sú rozdelené podľa významu vzdelávacej práce: na interaktívne vyučovanie, počítačovú časť, klasickú časť triedy so školskými lavicami a relaxačným kútikom. Kapacita školy je asi 50 žiakov. Budova školy bola daná do užívania 12. 6. 1949. Odvtedy prebehlo niekoľko rekonštrukčný prác a dostavba sociálnych zariadení. V súčasnom stave škola pôsobí príjemným dojmom s takmer rodinným prostredím. Na prízemí sa nachádza kuchynka na výdaj stravy, jedáleň, ŠKD- Slniečkovo, šatňa a zborovňa. Súčasťou školy je priestranný školský dvor s detským ihriskom s preliezkami a hojdačkami. Na dvore je sj futbalové ihrisko s trávnatým povrchom. Škola je situovaná v tichom prostredí pod lesom.  

1. 2     Charakteristika žiakov

Spádová oblasť pre školu je obec Podhájska. V poslednom čase sa do našej školy prihlásili aj žiaci zo susednej obce Pozba. Naša škola dáva šancu na vzdelávanie všetkým. Kvôli malým počtom žiakov v triedach, moderným vyučovacím metódam a prístupu pedagógov, v škole prevládajú žiaci s výbornými vyučovacími výsledkami. Vďaka individuálnemu prístupu a spolupráci s centrom pedagogicko- psychologického poradenstva aj žiaci so špeciálnymi vých.- vzdelávacími potrebami dosahujú primerané učebné výsledky. Našim žiakom umožňujeme rozvíjať ich talent a nadanie nielen vo vyučovacom procese, ale aj v rámci záujmovej činnosti a ŠKD- Slniečkovo.   

1.3      Charakteristika pedagogického zboru – personálne zabezpečenie

Pedagogický zbor tvoria dve kvalifikované učiteľky a jedna vychovávateľka v ŠKD- Slniečkovo s pedagogickou a odbornou spôsobilosťou. Spoločne sa podieľajú na postupnej premene školy na modernú. Základom kvalitnej práce je systematické vzdelávanie pedagógov. Jeden pedagóg má druhú kvalifikačnú skúšku, dve učiteľky sa pripravujú na prvé kvalifikačné skúšky. V škole odborne vyučuje náboženskú výchovu miestny kňaz, ktorý má poverenie na výuku od cirkvi. Problémom ostáva odbornosť vyučovania anglického jazyka. Zatiaľ sa mám podarilo zabezpečiť vyučovanie nepedagogickým zamestnancom, ktorý má vysokoškolské vzdelanie I. stupňa- odbor anglický jazyk.     

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov:

Z hľadiska potrieb školy a  jej profilácie sa treba sústrediť v kontinuálnom vzdelávaní na:

- na zabezpečenie jazykového vzdelávania prostredníctvom napr.:  metódy CLIL,

- na prehĺbenie profesijných kompetencií v oblasti využívania moderných IKT,

- na získanie profesijných kompetencií v rozvoji čitateľskej gramotnosti,

-na získanie profesijných kompetencií v rozvoji kľúčových spôsobilostí, prierezových tém, tvorby ŠkVP a učebných osnov,

- na získanie profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov v rozvoji telesnej výchovy,

- na moderné, progresívne a efektívne metódy a formy práce.

1.4      Organizácia prijímacieho konania

Naša škola vychádza v ústrety každému rodičovi, ktorý sa rozhodne pre vzdelávanie svojho dieťaťa na jej pôde. Zápis do 1. ročníka sa realizuje v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecne záväzných predpisov zriaďovateľa.  Prijímacie konanie prebieha formou zápisu za prítomnosti pedagóga ZŠ, pedagóga MŠ a zákonného zástupcu dieťaťa. Žiaci sú prijatí na základe výsledkov testov školskej zrelosti a celkového komplexného pohľadu na dieťa.  Do iných ročníkov sa žiaci prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

1.5      Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o vzdelaní

Podľa § 16 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti školského vzdelávacieho programu pre prvý stupeň základnej školy získavajú žiaci primárne vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou: Žiak získal primárne vzdelanie.

1.6      Dlhodobé a školské projekty

Tvorba a prezentácia projektov tvoria súčasť výchovnovzdelávacieho procesu najmä prírodovedných predmetov. Niektoré projekty čerpajú námety zo života školy aj z bežného života. Výstupy projektov rozvíjajú  samostatnosť a tvorivosť žiakov, ich kritické myslenie, schopnosť komunikácie a vyhľadávania informácií.  Žiaci lepšie chápu praktický význam učiva pre život, učia sa plánovať vlastnú prácu, niesť za ňu zodpovednosť a verejne ju odprezentovať. 

Projekty dlhodobé:

Rozvoj IKT na škole - INFOVEK

Projekt je zameraný na zavádzanie informačno-komunikačných technológií do výchovno-vzdelávacieho procesu a života školy a zasahuje do troch oblastí:

• využívania počítačov a IKT vo výchovno-vzdelávacom procese,

• oblasti sprístupnenia počítačov a IKT žiakom v mimovyučovacom čase,

• ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov so zameraním na IKT.

 

Škola podporujúca zdravie

Projekt je zameraný na osvetovú činnosť v oblasti zdravia, zdravej výživy, zdravého životného štýlu, na skrášľovanie životného prostredia, environmentálnu výchovu a humanizáciu medziľudských vzťahov. Medzi tradičné podujatia patria: výstavy ovocia a zeleniny, týždeň zdravej výživy, ľudové tradície, Vianočná akadémia, vianočné a veľkonočné tvorivé dielne, Starká, starký, ďakujeme!, Deň matiek, jarná a jesenná olympiáda s deťmi MŠ, tematické dni na záver šk. roka. Všetky podujatia robíme za aktívnej účasti rodičov a pozvaných hostí.

 Modernizácia vzdelávacieho procesu

Cieľom projektu je dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania, a zároveň pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy prispôsobením vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti.

Projekty školské:

Recyklohry

Projekt s názvom „RECYKLOHRY“ je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do výučby v škole.

Deň Zeme

Projekt je zameraný na ochranu životného prostredia, na prezentáciu žiackych projektov, plagátov a posterov o ochrane planéty. Zaoberá sa aj význam triedenia a recyklácie odpadov.

Deň vody

Aj prostredníctvom tohto projektu vedieme žiakov k šetreniu vodou, učíme ich vodu si vážiť. Poukazujeme na fatálne dôsledky znečisťovania vody riek, morí a oceánov. Vštepujeme žiakom zásady správneho zaobchádzania s vodou.

MŠ v ZŠ- ZŠ v MŠ

Cyklus otvorených hodín za účelom priblížiť deťom z MŠ školský život. Naopak, žiaci 1.ročníka sa vždy tešia na návrat do ich MŠ. Týmto projektom sledujeme aj vyššiu úroveň: spoluprácu učiteliek MŠ a ZŠ, prezentáciu vyučovacích metód a prístupov.

Bezpečne na bicykli

Súčasťou projektu je teoretická príprava, prezentácia praktických zručností a vedomostí o dopravných pravidlách a výuka na dopravnom ihrisku v Galante.

Dni farmy

Naši žiaci každoročne chodia do Detskej farmy Humanita a na farmu Pozbanský dvor, kde absolvujú ranné kŕmenie domácich zvierat, jazdu na koňoch a pestujú si kladný vzťah ku zvieratám priamo v praxi.

Deň so zvieratkom

Cieľom projektu je formovať kladný postoj k domácim miláčikom a vedieť spracovať a odprezentovať informácie o starostlivosti, chove a živote týchto zvierat.

Škola hľadá superstar

Od organizácie projektu, cez moderovanie a vlastné spievanie tento projekt realizujú žiaci našej školy pod vedením pani vychovávateľky. Výkony hodnotí odborná porota a nadšených fanúšikov tvoria rodičia i starí rodičia.

1.7      Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Základná škola spolupracuje s Radou školy. Rada školy pri ZŠ Podhájska  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné  rady školy je na obdobie 4 rokov. Radu školy tvorí 9 členov: 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov , 3 volení zástupcovia rodičov a 3 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa. Rada školy pracuje podľa svojho plánu, zasadá spravidla 4-krát ročne, na svoje zasadnutia podľa potreby prizýva riaditeľa školy.

Rodičovské schôdzky sú organizované ako spoločné stretnutia rodičov jednotlivých tried s učiteľkami školy štyrikrát ročne v mesiaci september, december, marec a máj. Okrem týchto stretnutí môže rodič podľa potreby požiadať o konzultáciu triednu učiteľku. Organizujeme množstvo podujatí, na ktoré pozývame všetkých rodičov:  otvorené hodiny, tvorivé dielne s aktívnou účasťou rodičov žiakov, verejné prezentácie prác žiakov za účasti rodičov ( akadémie, výstavy, prezentácie projektov ). Rodičia k nám do školy chodia aj na prezentovanie vlastných skúseností, napr.: ako sa pletú korbáče, ako sa staráme o malé bábätko...   

Veľmi dobrú spoluprácu máme s MŠ Podhájska. Spolupracujeme s Termálnym kúpaliskom Podhájska (Deň detí, koledovanie), miestnym rybárskym zväzom, firmou Kraintek (jablká pre školu), miestnou knižnicou a Informačným centrom Podhájska, Mestskou knižnicou Michala Matunáka v Šuranoch, Mestským múzeom v Šuranoch.

Pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolupracujeme s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva v Šuranoch a vo Svodíne.

Rodičia žiakov sú o živote školy pravidelne informovaní i prostredníctvom webovej stránky školy.

1.8      Materiálno–technické a priestorové podmienky školy

Priamo na vyučovanie má naša škola k dispozícii dve veľké triedy. V prípade delenia sa triedy na ročníky pri výučbe anglického jazyka alebo informatickej výchovy sa využíva aj tretia trieda ŠKD- Slniečkovo. V triedach sú interaktívne tabule s hlasovacím zariadením- obe triedy ich majú k dispozícii stále. V každej triede je aj dataprojektor, CD prehrávač a počítače. Škola má 11 počítačov s pripojením na internet a tri notebooky. K počítačom je nainštalovaná tlačiareň so skenerom. Žiaci pracujú na počítačoch nielen v rámci informatickej výchovy, ale kedykoľvek ich môžu použiť aj v rámci vyučovania iných predmetov. V škole sa nepoužíva krieda. Máme keramické magnetické biele tabule v každej triede. V ŠKD- Slniečkovo sú žiakom k dispozícii varhany, preto u nás spieva celá škola.

Škola nemá telocvičňu. Na vyučovanie TEV využívame školský dvor so zariadením a realizujeme turistické vychádzky do blízkeho lesa a rybníku Gergel. V nepriaznivom počasí žiaci cvičia v priestoroch školy.

Na vyučovaní využívame edukačný softvér Alík, Detský kútik, Ostrovy poznania, Leonardove tabuľky, CD Angličtina. V 1. ročníku realizujeme inovačný vyučovací prístup v začiatočnom čítaní a písaní s prioritným poznávaním tlačených písmen, pri ktorom používame vlastnú učebnú pomôcku: kocky s písmenami. Každoročne dopĺňame kabinet nákupom moderných učebných pomôcok, ktoré umožňujú tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. V budove školy majú žiaci možnosť navštevovať školský klub detí od 11.25 – 15.45 hod., stravovať sa v školskej jedálni a navštevovať záujmové útvary v popoludňajších hodinách.

1.9      Škola ako životný priestor

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, kladieme dôraz na: upravené a estetické prostredie tried, školského dvora, chodieb, aktuálne informácie o aktivitách školy na informačných tabuliach a nástenkách, budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi.

1.10    Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Vedenie školy a jej zamestnanci kladú veľký dôraz na zabezpečenie bezpečných a zdraviu vyhovujúcich podmienok v priestoroch školy. Máme vypracovaný Prevádzkový poriadok školy, Organizačný poriadok školy, Školský poriadok školy a Školský poriadok ŠKD. Pravidelne sa zúčastňujeme poučenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.  Pre žiakov školy, ich rodičov  a zamestnancov školy máme vypracovaný Školský poriadok s dôrazom na ich bezpečnosť počas pobytu v škole. Na začiatku školského roka sú všetci žiaci poučení o pravidlách správania sa v škole, na školskom dvore a pri ceste do školy. Poučenie je zaznamenané v triednej pedagogickej dokumentácii. Taktiež robíme poučenie i pred každou hromadnou akciou (Organizačné zabezpečenie akcie). Na začiatku školského roka, na prvom rodičovskom zasadnutí, oboznamujeme rodičov so školským poriadkom. Od rodičov vyžadujeme Univerzálne informované súhlasy. Žiaci sú poučení o správaní sa na autobusovej zastávke po skončení vyučovania. V  celom školskom areály je zákaz fajčenia, užívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Škola má vypracovanú a schválenú Smernicu č.1/ 2013 o  zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov v škole a Smernicu č.2/ 2013 o prevencii šikanovania žiakov, s ktorými sú oboznámení všetci účastníci výchovno- vzdelávacieho procesu v škole.

2       Charakteristika školského vzdelávacieho programu

2.1      Pedagogické princípy školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)

Školský vzdelávací program našej školy umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecnovzdelávacích predmetoch. Umožní rozvoj kľúčových spôsobilostí každého žiaka tak, aby mohol plnohodnotne svoje vzdelanie rozvíjať v nižšom sekundárnom vzdelávaní a chápal potrebu vzdelania pre svoje budúce sa uplatnenie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote. ŠkVP Učíme pre život zabezpečuje každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností. Naša škola má pre to optimálne podmienky a charakter rodinnej školy. Každodenne dávame žiakovi šancu zažiť úspech.

V súlade so štátnym vzdelávacím programom si žiaci našej školy osvojujú:

- spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa,

- sociálne komunikačné spôsobilosti,

- spôsobilosti riešiť problémy,

- občianske spôsobilosti,

- sociálne a personálne spôsobilosti,

- spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry,

- spôsobilosti uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky,

- digitálnu spôsobilosť,

- finančnú gramotnosť,

- spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti.

Škola zabezpečuje podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Spolupracujeme s CPPP vo Svodíne a v Šuranoch.

Chceme vychovávať žiakov v duchu humanistických prístupov. V spolupráci s rodičmi vychovávame a vzdelávame žiakov tak, aby z nich vyrástli múdri, pracovití, zodpovední, morálne vyspelí  a slobodní ľudia.  Filozofia zamerania školy smeruje k jej vízii: Vzdelanie je ako slnko. Ale nestačí, aby osvetlilo iba náš rozum. Musí zohriať aj naše srdce.

2.2      Zameranie školy

Názov školského vzdelávacieho programu v sebe zahŕňa základnú myšlienku smerovania našej školy- Učíme pre život.  Zároveň chceme pokračovať v tradíciách našej školy, udržiavať, prípadne zvyšovať prestíž, ktorú naša škola požíva u širokej verejnosti. Výchovu a vzdelávanie orientujeme na žiaka v zmysle ústrednej myšlienky ŠkVP, aby z neho v dospelosti bol človek nielen rozumný ale aj sociálne cítiaci.  

Vlastné zameranie školy je koncipované na základe personálnej a materiálnej vybavenosti.

 

Hlavné priority nášho ŠkVP sme zhrnuli do nasledovných okruhov:

1. Rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov, viesť ich k správnej argumentácii a vyjadrovaniu vlastného názoru - v školskom vzdelávacom programe zvyšujeme časovú dotáciu predmetu SJL od 1. ročníka s dôrazom na komunikatívnu zložku a čitateľskú gramotnosť. Je to predmet, ktorý sa významne podieľa na gramotnosti človeka, o jeho predpokladoch ústne i písomne komunikovať a s porozumením čítať.

2. Rozvíjať digitálnu gramotnosť  žiakov vo funkčnej úrovni v intenciách vlastného vzdelávania a vlastných potrieb- počítač ako prostriedok vlastného učenia sa.  Vzdelávacie stratégie, ktoré v škole používame (najmä projektové vyučovanie, tvorba a prezentácia projektov, interaktívne vyučovanie ) vyžadujú používanie viacerých zdrojov informácií, ako sú učebnice, encyklopédie, internet,  časopisy, a pod. na vlastné učenie sa.

3. Podporovať rozvoj pohybových, výtvarných, hudobných, speváckych, praktických a dramatických zručnosti žiakov v školských i v mimoškolských aktivitách a na súťažiach.

4. Poskytovať kvalitné primárne vzdelanie zamerané na rozvoj schopností jednotlivých žiakov tak, aby sa eliminovali problémy súvisiace s prechodom žiakov na nižšie stredné vzdelávanie.

5. Východiskom a cieľom našej práce sú žiaci. Naším zámerom je sprístupňovať im učivo s maximálne možným zohľadnením individuálnych potrieb jednotlivých žiakov (podľa stupňa rozvoja poznávacích schopností, zamerania žiakov, ich záujmu), čím zabezpečujeme individuálny prístup vo vzdelávaní.

6. Vzdelávanie v súvislostiach: vo vyučovacom procese volíme také postupy a stratégie, ktoré vedú našich žiakov k premýšľaniu a hľadaniu súvislostí. Z toho dôvodu vyučujeme niektoré témy v integrovaných blokoch. Našou snahou je, aby žiaci dokázali využiť nadobudnuté poznatky z jedného predmetu na spoznávanie obsahu iného predmetu a dokázali ich využiť v bežnom živote.

            2.3      Profil absolventa školy

Absolvent našej školy má osvojené základy čitateľskej, digitálnej, finančnej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Získa základy pre osvojenie účinných spôsobov učenia sa. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získa základy používania materinského - štátneho jazyka a cudzieho jazyka – anglického. Naše výchovné pôsobenie orientujeme na žiaka tak, aby z neho vyrástol usilovný, svedomitý, samostatný, čestný človek.

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti:

 

Sociálne komunikačné spôsobilosti:

- vyjadruje sa súvislé a výstižne písomnou aj ústnou formou primeranou stupňu vzdelávania,

- dokáže sústredene počúvať, správne reagovať, argumentovať a vyjadriť svoj názor,

- vytvára dobré vzťahy so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi,

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o medzikultúrnu komunikáciu,

- v cudzom jazyku je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, konverzovať a tvoriť texty týkajúce sa bežných životných situácií.

Spôsobilosti v oblasti matematického a prírodovedného myslenia:

- žiak používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v bežnom živote, - dokáže  používať matematické modely logického a priestorového myslenia a rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov.

Spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných technológií:

- žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať grafický a textový editor,

- dokáže komunikovať pomocou elektronických médií,

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,

- rozumie možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a mobilných telefónov.

Spôsobilosti učiť sa učiť sa:

- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov,

- na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky,

- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v

iných činnostiach, zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si svoje rozvojové možnosti.

Spôsobilosti riešiť problémy:

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,

- pri riešení problémov hľadá rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia problému,

- overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných problémoch,

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť chápavým a spolupracujúcim spôsobom.

Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti:

- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti,

- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,

- sústreďuje sa na kvalitu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické a duševné zdravie,

- kontroluje vlastné konanie,  a vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,

- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje,

- aktívne spolupracuje v skupine, je zodpovedný a dodržiava dohody,

 - podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede.

Spôsobilosti vnímať a chápať kultúru  

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky,  

- váži si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,

- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu,

- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám,

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.

Absolvent primárneho vzdelávania našej školy je pripravený na nižšie sekundárne vzdelávanie. Bude pripravený na prácu v tíme, na projektové vyučovanie, na získavanie vedomostí a informácií prostredníctvom moderných informačná -komunikačných technológií.

            2.4      Pedagogické stratégie

Základom pedagogickej stratégie našej školy je tvorivo- humanistická výchova, ktorej prvky sa snažíme aktívne zavádzať do vyučovacieho procesu:

- vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňovať aktivačné, motivačné, zážitkové metódy,

- preferujeme nedirektívne vedenie vyučovacích hodín a nedirektívne pôsobenie učiteľa na žiaka,

- pozitívnu motiváciu žiaka s cieľom osobnostného rastu,

- rozvoj vyšších poznávacích funkcií (minimalizovať mechanické osvojovanie vedomostí),

- vzájomnú interakciu učiteľ – žiak založiť na úcte, tolerancii, spolupráci a rešpektovaní názorov,

- používať výchovné opatrenia zlučiteľné s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa,

- diferencovaný a individuálny prístup k žiakom.

Zabezpečujeme rozvíjanie kľúčových kompetencií žiaka s dôrazom na získanie informačných, učebných, kognitívnych, sociálnych, komunikačných a personálnych kompetencií v každom vyučovacom predmete:

 - od pasívneho žiak k aktivite, samostatnosti, tvorivosti, k spolupráci,

- na vyučovaní vytvoríme priaznivú klímu a neohrozené prostredie. Iba tak dokážu žiaci  neobmedzene vyjadrovať svoje myšlienky a názory,

- vyučovacie metódy budú smerovať k participatívnemu, interaktívnemu, zážitkovému učeniu, ktoré je založené na skúsenosti a zároveň je prepojené so životom,

- preferovať projektové, problémové vyučovanie a interaktívne vyučovanie, ktoré sú vhodnými koncepciami pre osvojovanie si kľúčových kompetencií žiakmi,

- na vyučovaní podnecovať žiakov k poznávacej zvedavosti, podporovať vyučovanie založené na pozorovacích a výskumných aktivitách

- vytvárať čo najviac príležitostí pre aktívne učenie sa žiakov nielen vo výchovnovzdelávacom procese, ale aj v mimoškolskej činnosti.

Vo všetkých predmetoch budeme rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov. Na vyučovacích hodinách budeme používať efektívne metódy práce s knihou, čítanie s porozumením, motivačný rozhovor, vecnú argumentáciu, realizovať aktívnu diskusiu, podnecovať vyjadrovanie názorov a postojov žiakov. Tieto aktivity budeme dopĺňať podujatiami, ktoré motivujú žiakov k pravidelnému čítaniu.  

Pri výchove a vzdelávaní bude naša škola podporovať vyučovanie pomocou  IKT  a didaktickej techniky. Budeme realizovať interaktívne vyučovanie, tvorbu žiackych projektov a prezentácií a iné progresívne a efektívne vyučovacie metódy.

Výchovu považujeme za rovnocennú zložku vzdelávaniu. Žiakov budeme vychovávať v duchu humanistických princípov.  

            2.5      Začlenenie prierezových tém

Prierezové témy sú integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov a sú uvedené v učebných osnovách jednotlivých predmetov. Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej témy je použitie aktivizujúcich, interaktívnych metód. Na úrovni primárneho vzdelávania, v súlade so štátnym vzdelávacím programom, realizujeme tieto prierezové témy:

- multikultúrna výchova: umožňuje žiakom zoznamovať sa s rôznymi kultúrami, ich tradíciami a hodnotami. Rozvíja zmysel pre spravodlivosť, solidaritu a toleranciu. U menšinových etník rozvíja kultúrne špecifiká a poznanie celej spoločnosti. Veľmi úzko sa dotýka medziľudských vzťahov v spoločnosti, ale aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medi školou a rodinou, v tomto smere je jej cieľom dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom pochádzajúcich z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia.

- mediálna výchova: mediálna výchova ponúka elementárne poznatky a znalosti týkajúcich sa mediálnej komunikácie a práce s médiami. Mediálna výchova má žiaka vybaviť základnou úrovňou mediálnej gramotnosti, schopnosti analyzovať ponúkané informácie, posúdiť ich vierohodnosť a vyhodnotiť ich komunikačný zámer.

- dopravná výchova: žiaci sa denne stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy alebo osobnej dopravy. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získajú deti aj prostredníctvom školy.

- osobnostný a sociálny rozvoj: zmyslom témy je pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej spokojnosti založenej na vzťahoch k sebe samému, ľuďom a svetu. Zameriame sa na to, aby sa žiak naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory a potreby ostatných. Chápal prevenciu sociálnopatologických javov (šikanovanie, agresivity, užívanie návykových látok), pestoval kvalitné medziľudské vzťahy. Aby rozvíjal sociálne spôsobnosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike uplatňujeme aj vzdelávanie k ľudským právam, ale aj rodinnej výchove.

- environmentálna výchova: environmentálna výchova vedie žiakov k pochopeniu zložitosti vzťahov človek a životného prostredia. Vedie k aktívnej účasti na ochrane a utvárania prostredia, vychováva prostredníctvom životného prostredia a vychováva pre životné prostredie. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu napomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami.

- ochrana života a zdravia: ochrana života a zdravia sa realizuje prostredníctvom predmetov ako prierezová tematika a didaktických hier a účelových cvičení. Integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Prioritne je učivo orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. 

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti: prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy sú súčasťou viacerých predmetov. Hlavným cieľom je, aby žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získať potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, urobiť hypotézu, overiť ju a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.

- regionálna výchova a tradičná kultúra: Cieľom tejto témy je spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, poznať históriu svojho okolia, vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu prírody a architektúry.

Prierezové témy realizujeme viacerými spôsobmi:

- ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov, 

- formou cvičení v prírode a didaktických hier, 

- formou záujmovej mimoškolskej činnosti, 

- triednickými hodinami s cieleným zameraním, 

- organizovaním školských a mimoškolských podujatí, 

- výukou na detskom dopravnom ihrisku v Galante,

- zberom odpadových surovín a starostlivosťou o areál školy,

- účasťou na kultúrnych podujatiach a výchovných koncertoch,

- organizovaním exkurzií, výletov a kurzov.

Všetky podujatia sú súčasťou plánu práce školy na príslušný školský rok.

V rámci vyučovacích predmetov sme implementovali Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach ZŠ Podhájska. Národný štandard finančnej gramotnosti rozvíja poznatky, zručnosti a skúsenosti potrebné na rozširovanie svojich vedomostí a osobných financiách. Vedie k schopnosti aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Obsah reflektuje na neustále meniace sa ekonomické prostredie.

2.6      Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

Sme škola, ktorá je otvorená pre žiakov s rozličnými vzdelávacími potrebami, teda i žiakov so špeciálnymi výchovno –vzdelávacími potrebami. Na individuálnej úrovni každého integrovaného žiaka poskytneme zabezpečenie jeho špeciálno-pedagogických potrieb. V prípade, ak učiteľ zistí u žiaka prejavy, ktoré by mohli byť spôsobené špecifickou poruchou učenia alebo iným handicapom, informuje o svojom zistení špeciálneho pedagóga a zákonného zástupcu žiaka. So súhlasom zákonného zástupcu sa posielajú žiaci na odborné pedagogicko-psychologické vyšetrenie. Na jeho základe vypracujeme individuálny vzdelávací program, podľa ktorého pracujeme v priebehu školského roka. Výchova a vzdelávanie týchto žiakov prebieha v bežnej triede spolu s ostatnými žiakmi.  

Zásady vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:

- pri výchove a vzdelávaní aktívne spolupracujeme s rodičom a odbornými pracoviskami – centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, 

- so žiakmi pracujeme podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu,

- uplatňujeme individuálny prístup,

- dbáme na iné pracovné tempo žiakov,

- striedame pracovné náplne,

- odstraňujeme rušivé momenty pri práci,

- žiaci používajú kompenzačné pomôcky,

- zaraďujeme činnosti, pri ktorých očakávame úspech žiaka,

- chválime žiaka za každý i malý úspech, pozitívne ho motivujeme,

 - pri hodnotení zohľadňujeme druh, stupeň a mieru postihnutia.

a) Vzdelávanie žiakov so špecifickými poruchami učenia a správania:

Častým sprievodným javom u týchto detí sú aj poruchy správania. Tieto deti sú integrované v bežných triedach, nakoľko nemáme vytvorené podmienky pre zriadenie špeciálnych tried. Špeciálno-pedagogická poradňa a pedagogicko-psychologická poradňa diagnostikuje vývinovú poruchu učenia, vypracujú závery a odporúčania. V konkrétnej edukácii sa zameriavame na kompenzáciu poruchy, individuálny spôsob vyučovania a hodnotenia. U žiakov s poruchami správania sa jedná o žiakov hyperaktívnych, prípadne s edukatívnymi problémami, ktorí nerešpektujú niektoré normy spoločenského správania, sú neprispôsobiví, impulzívni a ľahko sa unavia. Pri klasifikácii týchto detí prihliadame na vývinovú poruchu a hodnotíme ich s toleranciou.

b) Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením:

Žiaci s telesným postihnutím sa budú vzdelávať podľa spracovaného učebného plánu bežných tried. V spolupráci a na odporučenie poradne budú realizované zmeny v učebnom pláne, týkajúce sa typu zdravotného poškodenia, napr. obmedzenie v telesnej a výtvarnej výchove, v pracovných činnostiach, prípadne v ostatných vyučovacích predmetoch.

c) Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:

Do tejto skupiny patria žiaci, ktorí pochádzajú z prostredia sociálne, kultúrne a jazykovo odlišného. Na základe vyšetrenia a odporučenia poradne bude v prípade potreby vypracovaný individuálny vzdelávací plán. Podľa požiadaviek vyučujúci volia metódy a formy práce. Pri práci s touto skupinou žiakov snažíme sa o nadviazanie kontaktu s rodičmi, využívame skúsenosti kurátorov sociálnej starostlivosti. Ponúkame im zaradenie do záujmových krúžkov, mimoškolské aktivity, individuálne konzultácie a pod.

d) Vzdelávanie nadaných žiakov:

Mimoriadne nadaní žiaci môžu byť preradení do vyššieho ročníka na základe komisionálnych skúšok. Pre nadaného žiaka vyučujúci pripraví a zadá školskú prácu, ktorá zodpovedá jeho možnostiam a rozvíja jeho vedomosti v oblasti jeho nadania. Nadaným žiakom umožňujeme predovšetkým:

- individuálnu prácu s náučnou literatúrou,

- riešenie problémových úloh,

- náročnejšie samostatné úlohy,

- zaradenie do riešenia olympiád a súťaží.

Usmerňujeme žiakov v osobnostnej výchove, vedieme ku kamarátskemu prístupu k menej nadaným spolužiakom, k tolerancii a ochote pomáhať slabším. Zaradenie nadaných žiakov do základného vzdelania vyžaduje od učiteľov náročnejšiu prípravu na vyučovanie v jednotlivých vyučovacích predmetoch.

3       Vnútorný systém kontroly a hodnotenia kvality

Vnútorný systém kontroly hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

1. Hodnotenie žiakov.

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov.

3. Hodnotenie školy.

3.1      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov je neoddeliteľnou súčasťou výchovno- vzdelávacieho procesu. Jeho cieľom je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku (hodnotenie prepojenia vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami), v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce a návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Škola  má schválený dokument: Systém hodnotenia žiakov (platný od 2.9. 2013), ktorý bol vypracovaný v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy č.2011-3121/12824:4-921 platného od 1.mája 2011, zákonom č.245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č.320/2008 Z.z. o základnej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zohľadňujeme možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon (podľa záverov a odporúčaní špeciáno - pedagogického vyšetrenia žiaka).

3.2      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov školy

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je spracované podľa § 52 Zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a pracovného poriadku Škola má vypracovaný Plán vnútroškolskej kontroly pre príslušný školský rok. Hodnotenie pedagogických zamestnancov je orientované na tri oblasti:

- na žiaka,

- na edukačný proces,

- na profesijný rozvoj.

V rámci hodnotiacich oblastí sa dôraz kladie na:

- motivácia žiakov k učeniu,

- vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov,

- rozvíjanie kľúčových kompetencií u žiakov,

- stanovenie edukačných cieľov orientovaných na žiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu vzdelávania,

- výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, riaditeľské previerky, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod.),

- tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok,

- absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania,

- uplatňovanie novonadobudnutých vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti,

- prínos pre zamestnávateľa – propagácia a prezentácia školy na verejnosti, spolupráca s rodičmi, inými organizáciami,

- organizovanie mimoškolských aktivít,

- individuálny prístup k žiakom s rešpektovaním ich schopností a možností, nadania a zdravotného stavu,

- dodržiavanie a využívanie pracovného času,

- plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve,

- vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie,

- využívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce,-

- zapájanie sa do prípravy a realizácie projektov školy,

- vykonávanie špecializovaných činností,

- vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

- iniciovanie a podieľanie sa zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovnovzdelávacieho procesu.

U vedúcich pedagogických zamestnancov sa hodnotí :

- kvalita, náročnosť a rozsah riadiacej práce,

- ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na predpisy platné pre rezort školstva,

- manažérske zručnosti.

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancova je zabezpečené individuálnymi hodnotiacimi rozhovormi zamestnanca a bezprostredne nadriadeného vedúceho zamestnanca ako aj prostredníctvom hodnotiacich a sebahodnotiacich dotazníkov na konci každého školského roka.

Vnútroškolskú kontrolu v rámci svojich kompetencií vykonáva riaditeľka školy. Kontrolno – hospitačná činnosť je zameraná na tieto oblasti:

- dodržiavanie učebných osnov a zosúladenie tematických výchovno-vzdelávacích plánov s platnými učebnými osnovami,

- plnenie školského vzdelávacieho programu,

- dôsledné a jednotné vypĺňanie pedagogickej dokumentácie,

- úroveň a výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu,

- rozvoj kľúčových kompetencií vo výchovno-vzdelávacom procese,

- využívanie spätnej väzby pri plnení cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu, rozvoj poznávacích schopností, metódy a formy práce, pracovnú klímu na vyučovacích hodinách,

- využitie didaktickej techniky, učebných pomôcok, výpočtovej techniky a názorných pomôcok,

- sledovanie vzťahov učiteľ – žiak a úroveň triednickej práce,

- plnenie úloh z plánu školy,

- dodržiavanie metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl,

- adaptáciu žiakov 1. ročníka,

- prácu so začlenenými žiakmi,

- úroveň a výsledky práce so žiakmi v mimovyučovacom čase,

- plnenie cieľov a úloh jednotlivých projektov školy,  

- systematickú prípravu žiakov na súťaže a pytagoriádu,

- stav a úroveň vyučovania telesnej výchovy,

- plnenie povinností zamestnancov školy, vyplývajúce z pracovného a vnútorného poriadku školy,

- na plnenie plánu kontinuálneho vzdelávania pre príslušný školský rok.

Pri kontrolno-hospitačnej činnosti využívame nasledovné metódy a formy:

- priame hospitácie na vyučovacej hodine, rozbor vyučovacej hodiny,

- rozhovor a diskusia, výmena názorov, postrehov z vyučovacích hodín,

- kontrola zápisníc zo zasadnutí MZ,

- kontrola písomností žiakov,

- hospitácie na otvorenej a komentovanej hodine,

- riaditeľské previerky a dotazníky.

3.3      Hodnotenie školy

Cieľom hodnotenia je:

- dať žiakom a ich rodičom dostatočné a hodnoverné informácie,  

- dať aj verejnosti informácie, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠkVP.

Dôraz kladieme na:

- konštatovanie úrovne stavu,

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú.

Vlastné hodnotenie školy je zameriame na:

- ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy, v školskom vzdelávacom programe, v pláne práce školy a ich reálnosť a stupeň dôležitosti,

- posúdenie toho, ako škola spĺňa stanovené ciele,

- podmienky a priebeh výchovy a vzdelávania,

- oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie

výsledky vrátane návrhov a opatrení.

Kritériom hodnotenia pre školu je:

- spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov,

- kvalita výsledkov.

Nástroje na hodnotenie kvality školy sú:

- rozhovory a dotazníky pre žiakov a rodičov,

- rozhovory a dotazníky pre učiteľov.

- riaditeľské previerky, zisťujúce vedomosti a zručnosti žiakov,

- hospitácie: vedenia školy, prípadne vzájomné hospitácie učiteľov,

- analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,

- plnenie vzdelávacích štandardov, plánu práce školy,

- rozhovor s učiteľmi, rodičmi, žiakmi a ďalšími sociálnymi partnermi školy,

- sledovanie profesijného rastu učiteľov,

- SWOT analýza,

- pozorovanie prevádzky školy,

- analýza písomných materiálov ako sú spáva o výsledkoch výchovnovzdelávacieho procesu, zápisnice zo zasadnutí pedagogických rád, pracovných porád, zápisnice zo zasadnutí metodického združenia, rady školy a i zo zasadnutí triednych rodičovských združení,

- rozbor bežných písomností a produktov žiakov školy, hodnotenie prospechu a správania žiakov,

- plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy,

- správy školskej inšpekcie o vykonaných kontrolách,

- prezentácia školy v médiách.

Výstupom pri hodnotení školy je správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za príslušný školský rok, zostavená podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2009 Z.z.

4       Učebný plán pre primárne vzdelávanie

V rámci primárneho vzdelávania a v súlade so zameraním školy prijala naša škola tento učebný plán:

 

 Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet

  ŠVP

1.

2.

3.

4.

ŠkVP

Voliteľné hodiny

Jazyk a komunikácia

SJL

26

9

8

9

8

34

8

ANJ

6

1

1

2

2

6

0

                                                            32

10

9

11

10

40

8

Príroda a spoločnosť

PRI

3

1

1

1

3

4

2

VLA

3

0

1

1

1

4

0

                                                             6

1

2

2

2

8

2

Človek a hodnoty

ETV/NAV

4

1

1

1

1

4

0

                                                             4

1

1

1

1

4

0

Matematika a práca s informáciami

MAT

14

5

5

5

5

20

6

INV

3

0

1

1

1

3

0

                                                            17

5

6

6

6

23

6

Človek a svet práce

PRV

1

0

0

0

1

1

0

                                                             1

0

0

0

1

1

0

Umenie a kultúra

VYV

4

2

2

2

2

8

4

HUV

4

1

1

1

1

4

0

                                                             8

3

3

3

3

12

4

Zdravie a pohyb

TEV

8

2

2

2

2

8

0

                                                             8

2

2

2

2

8

0

Povinné hodiny spolu

76

 

 

 

 

96

20

Poznámky k učebnému plánu:

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého ročníka nesmie byť vyšší ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 26.

2. Rozdelenie hodín do ročníkov je v právomoci školy. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho vedomostí, zručností a postojov so svojím vlastným vzdelávacím programom spravidla v priebehu jedného roka.

3. Pre žiakov je prvý cudzí jazyk- anglický jazyk.

4. Vyučovacia hodina má 45 minút v tomto rozdelení učebného plánu. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu vyučovania, napr. vyučovacie bloky.

5. Voliteľné hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu. Voliteľné hodiny je možné využiť na:

a. Vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do štátneho vzdelávacieho programu.

b. Vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe.

c. Vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

d. Špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20. mája 2011 pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra 2011.

5       Učebné osnovy

Vypracované učebné osnovy jednotlivých predmetov vychádzajú z učebných osnov štátneho vzdelávacieho programu pre primárne vzdelávanie, ktoré dopĺňajú voliteľné predmety, dotované z dotácie pre voliteľné hodiny. Osnovy jednotlivých predmetov charakterizujú predmet, definujú jeho ciele, rozvoj kľúčových spôsobilostí, uvádzajú používané metódy a formy práce, učebné zdroje, hodnotenie žiakov v predmete, obsah (obsahový štandard), požiadavky na výstup (výkonový štandard) a začlenenie prierezových tém.

Učebné osnovy jednotlivých predmetov sú spracované v samostatnom dokumente školy: Školský vzdelávací program- učebné osnovy.

6       Záver

Dňom účinnosti   ŠkVP UČÍME PRE ŽIVOT skončila platnosť ŠkVP Škola hrou.